#1 Top Picks (Smith Retakes)#1 Top Picks (SmithK - Cake PROOFS)#2 Gallery (SmithK - Cake PROOFS)#2 Unedited Retakes GalleryFINAL EDITS - Client Favorites (SmithK)